Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
SỐ 01 /QCDC /EHL 18/10/2020 Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Văn bản khác, QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021    - Căn cứ luật Giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005; - Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 1/3/2000 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; - Căn cứ Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.
05 /KH-CĐN 15/04/2020 Công văn, Kế hoạch số 21/KH-CĐN, ngày 20/02/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về ‘Tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương sáng nhà giáo ngành Giáo dục”; Kế hoạch số 85/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”,
VB TCTH GV 24/03/2020 Thông báo, Thông tư, Văn bản khác,
04BC/EAH 04/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 /12/2017
Số 02 BC/HNNH 01/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
01/ KHNH –EHA 20/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020
QCDC1920 11/09/2019 Nghị định, Nghị quyết, Quy chế dân chủ năm học 2019-2020 trường THPT Ea H'Leo
04/QĐ-EAH 09/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BGH, GIÁO VIÊN Năm học 2019 – 2020
0008-BC/EHL 25/05/2019 Báo cáo, SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT EAH’LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ......BC/EHL Ea Drăng, ngày 25 tháng 5 năm 2019. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 I. Tình hình chung của đơn vị - Tổng số học sinh toàn đầu năm học: 1702 (Nữ 952) - Học sinh dân tộc thiểu số: 309 (Nữ 205)
KH3CK 02/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thực hiện 3 công khai THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
QCDC1819 02/10/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế dân chủ THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
KHNH1819 02/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 THPT Ea H'Leo
Trang 1 / 212»