Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
SỐ 01 /QCDC /EHL 18/10/2020 Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Văn bản khác, QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021    - Căn cứ luật Giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005; - Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 1/3/2000 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; - Căn cứ Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.
VB TCTH GV 24/03/2020 Thông báo, Thông tư, Văn bản khác,
04BC/EAH 04/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 /12/2017