Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04BC/EAH 04/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 /12/2017
Số 02 BC/HNNH 01/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
0008-BC/EHL 25/05/2019 Báo cáo, SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT EAH’LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ......BC/EHL Ea Drăng, ngày 25 tháng 5 năm 2019. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 I. Tình hình chung của đơn vị - Tổng số học sinh toàn đầu năm học: 1702 (Nữ 952) - Học sinh dân tộc thiểu số: 309 (Nữ 205)