Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04BC/EAH 04/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 /12/2017
Số 02 BC/HNNH 01/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
01/ KHNH –EHA 20/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020
04/QĐ-EAH 09/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BGH, GIÁO VIÊN Năm học 2019 – 2020
KH3CK 02/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thực hiện 3 công khai THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
KHNH1819 02/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 THPT Ea H'Leo