Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 02 BC/HNNH 01/10/2019 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
01/ KHNH –EHA 20/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020
QCDC1920 11/09/2019 Nghị định, Nghị quyết, Quy chế dân chủ năm học 2019-2020 trường THPT Ea H'Leo
04/QĐ-EAH 09/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BGH, GIÁO VIÊN Năm học 2019 – 2020
0008-BC/EHL 25/05/2019 Báo cáo, SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT EAH’LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ......BC/EHL Ea Drăng, ngày 25 tháng 5 năm 2019. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 I. Tình hình chung của đơn vị - Tổng số học sinh toàn đầu năm học: 1702 (Nữ 952) - Học sinh dân tộc thiểu số: 309 (Nữ 205)
KH3CK 02/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thực hiện 3 công khai THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
QCDC1819 02/10/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế dân chủ THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
KHNH1819 02/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 THPT Ea H'Leo
899/BGD ĐT 09/03/2018 Công văn 899/BGD ĐT Hướng dẫn TS ĐH-CĐ chính qui ngành đào tạo giáo viên năm 2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên