Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/QCDC/2023-2024 11/10/2023 Báo cáo, Nghị quyết, Thông báo, - Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2020; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Thông tư 32/ 2020/ TT- BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD-ĐT Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 28/3/2011 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; Sau khi tổ chức cuộc họp thống nhất với các đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, Trường Trung học phổ thông EaH’leo xây dựng Quy chế dân chủ năm học 2022-2023 với những nội dung sau: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích
03/CK/2023-2024 10/10/2023 Báo cáo, Công văn, Nghị quyết, Thông báo, Nội dung 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Nội dung 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục: Nội dung 3. Công khai thu chi tài chính:
NQ 01/09/2022 28/09/2022 Thông báo, Văn bản khác, Nội quy cơ quan
02 /QCCK /EHL 15/09/2022 Báo cáo, Công văn, Thông báo, Văn bản khác, THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI TRƯỜNG THPT EAH’LEO NĂM 2022-2023
01 /QCDC /EHL 10/09/2022 Báo cáo, Chỉ thị, Thông báo, Văn bản khác, QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
1869/SGDĐT-VP 18/11/2021 Chỉ thị, Công văn, Thông báo, Văn bản khác, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PC-COVID
01/BC-EHL 27/10/2021 Báo cáo, Nghị quyết, Thông báo, Văn bản khác, Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022
02/KH-NGLL 11/10/2021 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, Thông báo, KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo kế hoạch số 02/KH-NGLL, ngày 11/10/2021 năm học 2021-2022)
02/QCDC/EHL 10/10/2021 Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Tờ trình, Văn bản khác, Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục Công khai thu chi tài chính
01 /QCDC /EHL 09/10/2021 Báo cáo, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Tờ trình, Văn bản khác, QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022    - Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2020; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Thông tư 32/ 2020/ TT- BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD-ĐT Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 28/3/2011 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; Sau khi tổ chức cuộc họp thống nhất với các đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, Trường Trung học phổ thông EaH’leo xây dựng Quy chế dân chủ năm học 2020-2021
03/2021/KH-EHL 07/10/2021 Báo cáo, Chỉ thị, Quyết định, Thông báo, Tờ trình, Văn bản khác, Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX”; Căn cứ Công văn số 1498/SGDĐT-TTr ngày 01/10/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (KTNB) trường học năm học 2021-2022; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 trường THPT EaHleo xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
01/ KHNH –EHA 15/09/2021 Báo cáo, Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Văn bản khác, Ôn định công tác tổ chức đầu năm học - Phân công trách nhiệm của các đồng chí trong BGH, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó CM và Văn phòng, phân công giáo viên chủ nhiệm, các kiêm nhiệm khác. - Phân công định mức cho giáo viên. - Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bố trí lớp học - Hoàn thành hồ sơ của học sinh lớp 12 dự thi nghề phổ thông và thi nghề phổ thông theo kế hoạch của Sở. - Lập dự toán ngân sách năm 2022 - Cân đối ngân sách tài chính cuối năm của đơn vị. - Chuyên môn tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương
Trang 1 / 212»