PHÁT ĐỘNG TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Lượt xem:

Đọc bài viết

NGÀY 23/05/2021, CẢ NƯỚC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ NHÂN DÂN VỀ “BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN”

Thực hiện công văn chỉ đạo của Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trường THPT Ea H’Leo phát động đến toàn thể công đoàn viên hưởng ứng tham gia đầy đủ hiệu quả cuộc thi trực tuyến : “Tìm hiểu pháp luật bầu cử Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp” năm 2021.

Toàn bộ công đoàn viên tham gia vào báo cáo kết quả cá nhân về BCH công đoàn nhà trường để tổng hợp và báo cáo Công đoàn ngành.

Chi tiết thể lệ cuộc thi đính kèm theo file hướng dẫn