KHỐI 11, NĂM HỌC 2020-2021; THÔNG TIN THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo hs k11 năm hoc 2020-2021, kiểm tra lại thông tin theo danh, nếu sai báo lại cho Giáo viên chủ nhiệm mới để làm hồ sơ thi nghề Phổ thông. Hạn chót 17h ngày 13.10.2021