KẾ HOẠCH THAM GIA DỰ THI TÌM HIỂU 80 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK LĂK

Lượt xem:

Đọc bài viết

HUYỆN ỦY EA H’LEO                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ THPT EA H’LEO

                     *                                                                Ea H’leo, ngày 04  tháng 3 năm 2020.

     Số: 08/KH- BTC                                                    

KẾ HOẠCH

Triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm

lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (23/11/1940 – 23/11/2020)

 

Thực hiện Công văn số 1977-CV/HU, ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Ea H’leo về “Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (23/11/1940 – 23/11/2020)”;

Căn cứ thể lệ Cuộc thi “Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (23/11/1940 – 23/11/2020)”;

Chi bộ trường THPT Ea H’leo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tham gia cuộc thi như sau:

  1. Đối tượng dự thi

Đối tượng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk” là toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo phân bổ số lượng bài dự thi (gửi kèm theo).

  1. Quy định đối với bài dự thi

– Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính, in trên giấy khổ A4, hoặc viết tay; không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa, có đóng bìa.

– Trên trang bìa của bài dự thi phải ghi rõ “BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK”; họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ nơi công tác đối với CB-GV-VN, địa chỉ lớp-trường đối với học sinh, số điện thoại (nếu có).

– Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép nội dung giống nhau dưới mọi hình thức; bài dự thi trả lời không đúng chủ đề, nội dung câu hỏi Cuộc thi.

– Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài dự thi.

* Lưu ý: Trang bìa mỗi bài dự thi tuyệt đối không trang trí giống hệt nhau, không theo khuôn mẫu như nhau và không mua hoặc copy từ các dịch vụ photo copy.  Khuyến khích những bìa trang trí sáng tạo, phù hợp với nội dung dự thi. (Những bài dự thi có trang bìa giống hết hệt nhau sẽ bị loại)

  1. Thời gian, địa điểm nộp bài dự thi

3.1. Đối với GV, CB, NV:

– Mỗi cá nhân tham gia 01 bài dự thi.

Thời gian nộp bài dự thi: ngày 20/7/2020 tại phòng cô Hoa- Phó Hiệu trưởng

3.2. Đối với học sinh:

– Theo phân bổ số lượng bài dự thi của các lớp. Nộp đủ số lượng bài dự thi tại văn phòng Đoàn trường.

– Thời gian nộp bài dự thi: ngày 20/6/2020

3.3. Ban tổ chức Cuộc thi cấp trường: Tổng hợp và chấm sơ loại, nộp bài dự thi cấp Tỉnh (theo quy định)  hoàn thành trước ngày 20/8/2020

  1. Câu hỏi Cuộc thi

Câu 1: Người dự thi hãy trình bày các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tiêu biểu trước năm 1940 ở Đắk Lắk?

Câu 2: Người dự thi hãy trình bày quá trình thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk? Ý nghĩa sự kiện này đối với phong trào cách mạng của tỉnh?

Câu 3: Người dự thi cho biết từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội? Thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ đại hội? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ?

Câu 4: Người dự thi hãy trình bày những thắng lợi tiêu biểu của phong trào cách mạng tỉnh Đắk Lắk từ năm 1940 đến năm 1975, dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh? Nêu tóm tắt diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975)?

Câu 5: Người dự thi hãy nêu một số thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk sau 45 năm giải phóng (từ 1975 đến nay)?

Câu 6: Người dự thi hãy nêu cảm nhận bản thân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 80 năm hình thành và phát triển (không quá 3000 từ).

  1. Hình thức tổ chức tham gia dự thi

5.1.Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi cấp trường gồm các thành phần: đ/c Bí thư CB-Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c Phó Bí thư- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác pháp chế làm phó trưởng ban, đ/c chủ tịch công đoàn, đ/c bí thư đoàn TN, báo cáo viên pháp luật, giáo viên môn sử và thành viên quản lý website làm thành viên.

  5.2. Ban tổ chức Cuộc thi cấp trường:

– Xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi (theo thể lệ Cuộc thi cấp Tỉnh)

– Xây dựng đề cương đáp án cơ bản xong trước 15/4/2020. Tổ chức phát động tham gia Cuộc thi ở cấp trường cho GV, CB, NV vào ngày 02/3/2020 (tại cuộc họp Hội đồng sư phạm),  tổ chức phát động Cuộc thi ở cấp trường cho học sinh vào thứ 2 giao ban đầu tuần ngày 09/3/2020.

– Tổ chức nhận và chấm bài thi cấp trường. Tổng hợp bài dự thi nộp Huyện ủy theo quy định.

  1. Kinh phí tổ chức cấp trường

    – Sử dụng từ ngân sách Nhà nước chi cho công tác PBGDPL năm 2020 và từ nguồn quỹ phúc lợi (nếu có) của Nhà trường theo quy chế chi tiêu nội bộ.

– Ban tổ chức cuộc thi phối hợp với bộ phận tài vụ Nhà trường xây dựng kinh phí để tổ chức Cuộc thi đúng quy mô, chu đáo, động viên khuyến khích toàn thể CB, GV, NV và học sinh tham gia.

T/M BAN TỔ CHỨC