BIỂU MẪU ĐIỀN DANH SÁCH ĐỀ XUẤT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

ho so thi dua 2019-2020

Các thầy cô lưu ý trình tự:

+ Tải file và giải nén (gồm có 05 mẫu cho cá nhân và tập thể)

+ Chọn file mẫu điền tương ứng với danh hiệu đề nghị của cá nhân, tập thể

+ Gửi lại file đã điền thông tin cho đồng chí Nguyễn Văn Tân qua  email: gialam27022008@gmail.com